Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Webfarm s.r.o., IČO: 254 22 375, se sídlem Masarykova 2416/56, 415 01 Teplice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17297 (dále jen „WEBFARM“), provozovatel webových stránek www.cars.cz (dále jen „Internetová stránka“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností WEBFARM považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost WEBFARM prioritou.

Společnost WEBFARM je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2. V souladu s Nařízením byl společností WEBFARM jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné společností WEBFARM probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailu dpo@vlmedia.cz nebo na adrese sídla WEBFARM.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností WEBFARM na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti WEBFARM.

1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost WEBFARM je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování Kde zpracováváme
Jméno, příjmení Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, · Zlepšení kvality posky-tovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spo-třebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka pro-duktů a služeb z portfolia WEBFARM, Účetní a daňové účely, Plnění ostat-ních zákonných povinností www.cars.cz
Adresa Plnění smluvního vztahu, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných slu-žeb, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia WEBFARM, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností jen u firemních záznamů, u soukromé inzerce jen město a PSČ
Cookies Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek, Pro-vádění analýz a měření všechny weby WEBFARM
Číslo účtu Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely jen u firemních záznamů
IP adresa Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Provádění analýz a měření, Plnění ostatních zákonných povinností všechny weby WEBFARM
Čas a datum Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností všechny weby WEBFARM
IČ, DIČ Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností jen u firemních záznamů
E-mail Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality posky-tovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia WEBFARM, Účetní a daňové účely, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností email se nikde nezobrazuje, je pro vnitřní potřeby pro odeslání automatem či formulářem
Fax Plnění smluvního vztahu jen u firemních záznamů
Telefon,mobil Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia WEBFARM, Plnění ostat-ních zákonných povinností www.cars.cz

Osobní údaje jsou WEBFARM zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost WEBFARM je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizo-vaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností WEBFARM zpracovávány pro tyto účely:

3. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

V rámci WEBFARM jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti WEBFARM, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Společnost WEBFARM je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě plat-ných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

4. POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají WEBFARM poskytovat, chránit a zlepšovat její služby.

Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načí-tání stránek).

Soubory cookies používá WEBFARM v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu - podrobnější popis je níže.

Jaké druhy cookies Stránky využívají?

Na Internetových stránkách může společnost WEBFARM využívat dva druhy cookies:

Přihlášení a zabezpečení

Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na weby WEBFARM. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je ne-musel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele ukládá WEBFARM do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení. Cookies rovněž pomáhají WEBFARM bojovat proti aktivitám, které by porušovaly pravidla na webech např. ovlivnění hlasování v soutěžích.

Reklamy

Pomocí cookies je na webech WEBFARM upravována a správně cílena reklama podle chování uživa-telů. Inzertní (reklamní) systémy používané na webech WEBFARM používají cookies k remarketingu a rovněž provádí segmentaci, jež se také označuje jako behaviorální cílení, a pomocí vlastních cookies zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu, kliklo na ni nebo kolik z nich ji vidělo opako-vaně. Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které ob-sahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci.

Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google a Seznam. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na té-to adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Návštěvnost

WEBFARM zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu. Na webech WEBFARM používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics, ChartBeat a Netmoni-tor. Tato meření pro WEBFARM zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže WEBFARM neví, který konkrétní uživatel web navštívil. WEBFARM tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Online platby

Na webech používá WEBFARM různé platební terminály pro poskytování online plateb, ale WEBFARM ne-má žádný přístup k informacím o účtech uživatele a kreditních kartách, které při platbě zadává v platebním terminálu. S platebními službami sdílí WEBFARM informace pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb, prováděných z webů WEBFARM. U plateb WEBFARM rovněž přes cookies analyzuje výkon různých prodejních kanálů.

Soubory cookies může uživatel v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout, nebo si na-stavit užívání jen některých. Pokud ale webům WEBFARM nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly. Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlíže-čích najdete na následujících webových stránkách:

5. DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objed-návky, a dále po dobu, po kterou je společnost WEBFARM povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními před-pisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracování doba uchování
Plnění smluvního vztahu do odvolání
Správa uživatelských účtů ke službám do doby zrušení účtu
Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových max. 2 roky
Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek max. 6 měsíců
Provádění analýz a měření max. 6 měsíců
Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích do odvolání
Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia WEBFARM do odvolání
Účetní a daňové účely od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění 10 let
Plnění ostatních zákonných povinností max. 5 let

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v přípa-dě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého ži-vota nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje po-třebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vi) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (vii) právo na přenositelnost údajů a (viii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla WEBFARM. Společnost WEBFARM si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.05.2018.